Publikacja wizerunku uczestników publicznego zgromadzenia

Każdy ma prawo do ochrony prywatności, w tym do decydowania o rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Udział w wydarzeniach publicznych może jednak to prawo ograniczać.

Wizerunek to zbiór zewnętrznych cech człowieka, które pozwalają na odróżnienie go od innych ludzi. Z reguły, na publikację wizerunku osoby np. na fotografii wymagana jest jej zgoda, co wynika z treści art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady.

​Z  wyjątkiem takim mamy do czynienia gdy wizerunek osoby stanowi wyłącznie szczegół większej całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy​)​. Wskazany przepis ma na celu m.in. umożliwienie utrwalania i relacjonowania imprez publicznych. Nie ulega wątpliwości, że poszczególne osoby uchwycone w zbiorowym ujęciu z festiwalu, zawodów sportowych czy ulicznej pikiety są wyłącznie elementem większego kadru. W przypadku takiego kadru, usunięcie wizerunku jednej z osób nie wpłynie na sens ani odbiór całego obrazu. Opisany wyjątek od stanowiącego zasadę wymogu uzyskania zgody na publikację wizerunku znajdzie więc tu zastosowanie.

Problem zaczyna się, gdy obraz zostaje „przycięty“ lub uchwycony w taki sposób, że przedstawia sylwetkę jednej, dwóch albo kilku osób. Wobec braku jednoznacznej regulacji ustawowej, zdania na ten temat wśród prawników są jak zwykle podzielone. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy przed publikacją trzeba ubiegać się o zgodę tych osób. Sąd Apelacyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 28 sierpnia 1996 r. (I ACr 341/96) uznał, że jeśli zdjęcie wykonano na publicznej imprezie i przestawia ono kilka osób, które do niego nie pozowały, to wizerunki tych osób są wciąż tylko szczegółami całości. Zdaniem sądu, można je zatem opublikować bez ich uprzedniej zgody. Orzeczenie to jest cenną wskazówką dla oceny podobnych przypadków. Ponieważ jednak prawomocny wyrok sądu wiąże wyłącznie w konkretnej, indywidualnej sprawie, nie ma 100% pewności, że inne sądy przyjmą dokładnie ten sposób rozumowania.

Bartosz Górny

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s